หลักสูตรภาษาจีน


C.E.N.ได้นำหลักสูตรที่แน่นด้วยเนื้อหาจากประเทศจีนมาใช้ในการสอนโดยเน้นสร้างเสริมให้นักเรียนมีการพัฒนาทักษะการฟัง พูด อ่าน เขียน ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจของการเรียน ภาษาจีนโดยทางอาจารย์เจ้าของภาษาจากประเทศจีนโดยตรง

หลักสูตรที่เปิดสอน

ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร (ทุกระดับ)
 • Level 1-4 ระดับต้นเหมาะสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานมาก่อน โดยจะเน้นคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวันกับครูเจ้าของภาษา พร้อมทั้งฝึกประสมคำพยัญชนะ สระ และฝึกอ่านออกเสียงให้ถูกต้องชัดเจน ฝึกสนทนาโต้ตอบ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)
 • Level 5-8 ระดับกลาง แนะนำคำศัพท์ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน ที่ยากและซ้ำซ้อน ฝึกสนทนาตอบโต้ และฝึกภาษาจีนในสถานการณ์ต่างๆ (ฟัง พูด อ่าน เขียน
 • Level 9-12 ระดับสูง แนะนำศัพท์ สนทนาตอบโต้ ภาษาจีนธุรกิจในสถานการณ์ต่างๆ
ภาพการเรียนการสอนหลักสูตรภาษาจีน

หลักสูตรอื่นๆ ที่น่าสนใจ

 • หลักสูตรภาษาจีนระยะสั้น 1-3 เดือน
 • หลักสูตรภาษาจีนระยะยาว 1 ปี
 • หลักสูตรปริญญาตรี – โท – เอก
 • หลักสูตรอบรมครูสอนภาษาจีน
 • หลักสูตรภาษาจีนธุรกิจ
 • หลักสูตรภาษาจีนกวางตุ้ง
 • หลักสูตรติวเข้มเพื่อสอบ HSK
 • Summer Courses

ระเบียบการ

ประเมินผลก่อนเข้าเรียน เพื่อจัดแบ่งระดับทั้งภาษาอังกฤษ และภาษาจีน

ระหว่างเรียน

สื่อการสอนที่เป็นระบบพยัญชนะ สระ คำศัพท์ และไวยากรณ์ จากประเทศจีน โดยเหล่าซือแนะนำ Pinyin การอ่านออกเสียงให้ถูกต้อง และชัดเจน เมื่อนักเรียนสามารถอ่าน และเขียน Pinyin ได้แล้ว จะแนะนำคำศัพท์ต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมทั้งเรียนรู้การอ่านออกเสียง และแต่งประโยค สามารถนำคำศัพท์มาประยุกต์ใช้ในธุรกิจ ถูกต้องตามหลักไวยากรณ์ระดับพื้นฐาน-สูง เสริมสร้างความมั่นใจการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

บริการเสริมพิเศษ

 • Private Home Teaching – บริการสอนการบ้านเพื่อเพิ่มเกรด
 • Translation Express – บริการแปลเอกสาร โดยอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ
 • Counseling For Studying Abroad – บริการให้คำปรึกษาการศึกษาต่อต่างประเทศ
 • English Teachers Recruitment – บริการจัดหาอาจารย์ฝรั่งให้กับโรงเรียน
 • English Camp – บริการจัดแคมป์สอนภาษาอังกฤษ ณ ต่างประเทศ

จบหลักสูตร C.E.N

มีประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถโทรศัพท์ หรืออีเมล์มาถามได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเรียนซ้ำได้