หลักสูตรภาษาไทย

C.E.N. ได้จัดหลักสูตรภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติ เพื่อตอบสนองความต้องการของชาวต่างชาติ ที่ต้องการ ฟัง พูด อ่าน เขียน ภาษาไทยได้อย่างถูกต้อง และเสริมสร้างความมั่นใจ ในการดำเนินชีวิตในประเทศไทย การสนทนาติดต่อสื่อสารภาษาไทยในชีวิตประจำวัน และนำไปใช้ในงานอาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังช่วยดูแลจัดทำวีซ่าการศึกษาให้กับนักเรียนชาวต่างชาติ เพื่อให้น.ร.ชาวต่างชาติสามารถเรียนภาษาไทยได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพยิ่งๆขึ้นไป

หลักสูตรที่เปิดสอน

  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับต้น ( Thai Language for foreigners - Beginner Level) 200 ชั่วโมง
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับกลาง ( Thai Language for foreigners - Intermediate Level) 200 ชั่วโมง
  • ภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติระดับสูง ( Thai Language for foreigners - Advanced Level) 200 ชั่วโมง

การเรียนการสอน

ผู้เรียนจะได้ทำความรู้จักกับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ในภาษาไทย และฝึกออกเสียงให้ถูกต้อง ฝึกการสนทนาในโอกาสที่สามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างถูกต้องและเป็นธรรมชาติ และเรียนรู้วิธีการเขียน ภาษาไทย และการอ่านให้ถูกต้องตามหลักภาษาไทย ซึ่งผู้เรียนสามารถนำความรู้ไปใช้ในชีวิตประจำวันและในงานอาชีพ ทั้งการฟัง พูด อ่าน และเขียน ได้อย่างถูกต้อง

จบหลักสูตร C.E.N

มีประกาศนียบัตรรับรอง และสามารถโทรศัพท์ หรืออีเมล์มาถามได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ สามารถเรียนซ้ำได้